Üdvözöljük

Az oldal használatához a Google Chrome, a Firefox, valamint a Microsoft Edge böngészők alkalmazását javasoljuk, a funkciók teljeskörű elérése érdekében

Üdvözöljük a további jogviszony engedélyezése iránti felületen!

Jelen felület kizárólag az Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartásába tartozó egészségügyi szolgáltatóknál (országos gyógy- és társgyógyintézetek, megyei és városi fekvőbeteg-ellátó intézmények, megyei irányító feladatokat ellátó klinikai központok) foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek további jogviszonyának engedélyezésére szolgál. Amennyiben az Ön elsődleges jogviszonya ettől eltérő szolgáltatónál (pl.: járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók, egyházi intézmények, Országos Mentőszolgálat) áll fenn, további információért kérjük forduljon közvetlenül munkáltatójához.Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) értelmében 2021. március 1. napját követően az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy további munkavégzésre irányuló jogviszonyt kizárólag előzetes engedéllyel létesíthet.

 

Nem kell előzetes engedély az alábbi esetekben:

-    a további jogviszony tudományos, oktatói (vizsgáztatói), művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányul ÉS nem érinti az elsődleges jogviszony keretében megállapított munkaidőt;

-    az egészségügyben dolgozó (a szolgáltató működőképességének, illetve a szolgáltatások üzemeltetésének biztosítása céljából jogviszonyt létesítő személy, pl.: gazdasági-műszaki területen dolgozók) további jogviszonya nem az Eszjtv. hatálya alá tartozó szervvel történő jogviszony létesítésre irányul.


A fenti kivételtől eltekintve minden más további jogviszony létesítésére engedélyezési kérelmet szükséges benyújtania az elsődleges jogviszonyként megadott intézmény útján.

A további jogviszony engedélyezésére a városi, a megyei és az országos fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltatóknál, valamint a megyei feladatokat is ellátó klinikai központnál foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek esetében jelen felület szolgál a regisztrációt követően.

A regisztrációja véglegesítéséhez kérjük, hogy személyes adatainak megadása mellett ne felejtse el kitölteni az elsődleges jogviszonyára vonatkozó mezőket is.

 

Elsődleges jogviszonynak tekintendő:

-          azon intézménynél fennálló jogviszonya, amelynél Önt egészségügyi szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatják,

-     amennyiben több intézménynél is fennáll egészségügyi szolgálati jogviszonya, abban az esetben az az intézmény tekintendő elsődleges jogviszonynak, ahol magasabb munkaidőben látja el feladatát,

-     abban az esetben, ha több intézménynél is azonos munkaidőben végzi az Eszjtv. hatálya alá tartozó tevékenységét, úgy figyelembe véve az Eszjtv. szerinti jogviszonya által felváltott korábbi jogviszonyának kezdőnapját is, a korábban létrejött jogviszonyához kapcsolódó intézmény adatait szükséges megadnia.

Az Ön által rögzített adatok alapján az elsődleges jogviszonyként megadott intézmény végzi el az Ön azonosítását, ezzel regisztrációja megerősítését, amelyről e-mail útján küldünk visszaigazolást.


Vonatkozó jogszabályok, utasítások

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyt érintő további jogviszony és a személyes közreműködő engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 2/2021. OKFŐ utasítás


Adatkezelési tájékoztató

városi fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltatónál, megyei és országos fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltatónál, valamint a megyei feladatokat is ellátó klinikai központnál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló,

további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésének engedélyezését kérelmező személyek részére


Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon a további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésének engedélyezését kérelmező, városi fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltatónál, megyei és országos fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltatónál, valamint a megyei feladatokat is ellátó klinikai központnál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: Érintett) számára a további jogviszony létesítésével összefüggésben kezelt személyes adataira vonatkozó szabályokról, figyelemmel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13-14. cikkére.

Az OKFŐ célja, hogy a személyes adatok pontos és biztonságos, valamint a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak [különösen az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet és az országos kórház-főigazgatónak az egészségügyi szolgálati jogviszonyt érintő további jogviszony és a személyes közreműködő engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 2/2001. utasítása, továbbá– amennyiben alkalmazható – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”)] és a GDPR-nak megfelelő kezelését biztosítsa.


1. Adatkezelők adatai


1.1. A további munkavégzésre irányuló jogviszony engedélyezésére irányuló folyamat során az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint az engedélyezési folyamatban Kérelmező vagy Engedélyező szerepet betöltő regisztrált egészségügyi szolgáltatók (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) (a továbbiakban együtt: Adatkezelők) többes (közös) adatkezelést végeznek.


1.2. Kérelmező szerepkörben adatkezelő az az Egészségügyi szolgáltató, amelyhez az Érintett, mint foglalkoztatójához a további jogviszony engedélyezése iránti kérelmét továbbítja.


1.3. Engedélyező szerv a Kérelmező Egészségügyi szolgáltató irányítására kijelölt Egészségügyi szolgáltató vagy az OKFŐ.


1.4. Adatkezelők adatai:


Országos Kórházi Főigazgatóság Egészségügyi szolgáltatók

Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.

Képviselője: Jenei Zoltán országos kórház- főigazgató

E-mail címe: okfo@okfo.gov.hu 

Telefonszáma: 06/1-356-1522

Honlapja: www.okfo.gov.hu

Az egészségügyi szolgáltatók elérhetőségei az OKFŐ weboldalán kerülnek közzétételre:

https://okfo.gov.hu/2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:


Országos Kórházi Főigazgatóság Egészségügyi szolgáltatók


Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Sebestyén Kálmán

E-mail címe: sebestyen.kalman@okfo.gov.hu

Az egészségügyi szolgáltatók adatvédelmi tisztviselőinek elérhetőségei az OKFŐ weboldalán, kerülnek közzétételre:

https://okfo.gov.hu/3. Érintettek köre


3.1. Az adatkezelés


a) a városi fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltatónál,

b) a megyei és országos fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltatónál, valamint

c) a megyei feladatokat is ellátó klinikai központnál 

egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, további jogviszony létesítésének engedélyezése iránti kérelmet előterjesztő személyekre terjed ki.4. A kezelt adatok köre


4.1. Az Érintett személyes adatai: - titulus (pl.: dr., prof.)

- vezetéknév

- keresztnév

- születési hely

- születési idő

- anyja születési vezeték-és keresztneve

- telefonszám

- email cím

4.2. Az Érintett egészségügyi szakképesítésével kapcsolatos adatok – ahol elérhető: - alapnyilvántartási típus

- alapnyilvántartás szám

4.3. Az Érintett 3. pont szerinti foglalkoztatójának adatai - adószám első 8 karaktere

- székhelye: elérhetősége

- irányítószám

- helység

- közterület (neve, típusa, házszám)

- telefonszám

- e-mail cím

4.4. Az engedélyeztetni kívánt további jogviszonyra vonatkozó adatok - az engedélyeztetni kívánt további jogviszony területe


- az engedélyeztetni kívánt további jogviszonyhoz tartozó foglalkoztató adatai: 

adószám első 8 karaktere

egészségügyi szolgáltató (vagy egyéni vállalkozó) neve

székhelye

irányítószám

helység

közterület (neve, típusa, házszám)

telefonszám:

e-mail cím:

tevékenység végzésének helye

- az engedélyeztetni kívánt további jogviszonyra vonatkozó adatok

a jogviszony jellege

a jogviszony kezdő időpontja: 

a jogviszony vége

a szerződés szerinti átlagos heti munkaidő5. Az adatkezelés célja


5.1. Az adatkezelés célja az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2020. évi C. törvény által előírt, az Adatvédelmi Tájékoztató 3. pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy további jogviszony létesítésére irányuló kérelmének engedélyezésére irányuló feladat ellátása, valamint az adatok statisztikai célú feldolgozása az OKFŐ által üzemeltetett elektronikus rendszer útján.


6. Az adatkezelés jogalapja

6.1. Az adatkezelés alapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, azaz az adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.


6.2. Az Adatkezelők jogi kötelezettségét megállapító jogszabályok:

- az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 4. §. (1) bek.,

- az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 7.§. (1) bek. b)-d) pontjai,

- az országos kórház-főigazgató 2/2001. utasítása az egészségügyi szolgálati jogviszonyt érintő további jogviszony és a személyes közreműködő engedélyezésével kapcsolatos eljárásról


7. Automatizált döntéshozatal, beleértve az e célból végzett profilalkotást is

7.1. Az Adatkezelő a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott adatkezelések tekintetében nem végez automatizált döntéshozatalt.


8. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái


8.1. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott adatkezelések során rögzített személyes adatok harmadik fél részére nem kerülnek átadásra.


9. A személyes adatok tárolásának ideje


9.1. Az OKFŐ a rögzített személyes adatokat a célhoz kötöttség elvének figyelembe vételével, a kötelezettségének teljesítéséhez szükséges ideig őrzi meg. 


10. Az érintettek jogainak védelme

10.1. Az érintett a személyes adatai kezeléséről a Humánerőforrás-irányítási Igazgatóságtól kérhet részletes felvilágosítást.

10.2. A foglalkoztatott és egyéb érintett – a GDPR 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az

az OKFŐ-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,

törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint élhet az adathordozhatósághoz való

jogával.


10.3. A foglalkoztatott és egyéb érintett a GDPR-ban meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken.

10.4. Az Érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055; Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9..; Telefon: +36 (30) 683-5969; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ). A foglalkoztatottnak és egyéb érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.


10.5. Az Adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. A foglalkoztatott és egyéb érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. 

10.6. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek . Amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.